SOUTHERN EP OPEN HOUSE 2012 “Smart Thinking Thai kids for Asian Community”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการขับเคลื่อนพัฒนายกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อม สู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล World – Class Standard School โดยเน้นให้คนไทยรุ่นใหม่เป็นคนดีของสังคมโลก และสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ The English Program ได้มีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการ และจุดหมายของหลักสูตรแต่ละระดับ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐทั้งด้านบริหารจัดการและคุณภาพผู้เรียน ครูต่างชาติ

ขอขอบคุณผู้อำนวยการ ผู้ประสานงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ EP/MEP ที่ให้ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนมาลงในเว็บไซต์ของโครงการฯ เพื่อใข้ในการติดต่อข่าวสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพโครงการ EP/MEP สู่มาตรฐานสากลต่อไป

Multi Language Program โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ติดตามผลการแข่งขันได้ที่ http://www.swpk.ac.th

Advertisements

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1

คลิกลิงค์ที่นี้ MEP M1.55

บรรยากาศวันแรกรับสมัครนักเรียน MEP ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2555

รับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการ MEP แผนวิทย์-คณิต (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ MEP โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับขั้น ม.1 รับสมัครวันที่ 15-19 มีนาคม 2555 สอบวันที่ 24 มีนาคม 2555 และประกาศผลสอบ 1 เมษายน 2555 รายงานตัวภายในวันที่ 7 เมษายน 2555 มอบตัว 12 พฤษภาคม 2555 รับจำนวนจำกัดนะครับ
น้องๆ คนไหนสนใจลองติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโครงการได้นะครับ เวลาราชการ ตามที่เบอร์นี้ 076 421 118 ต่อ 307

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครของโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (พร้อมฉบับจริง เพื่อตรวจสอบ) และบิดามารดาอย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนา ปพ. 1

4.รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3X4 ซม. จำนวน 2 รูป

Christmas Party… 2011

This slideshow requires JavaScript.

นักเรียน MEP เข้าค่ายวิทย์-คณิต ณ หาดบางสัก

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554 นักเรียน MEP ชั้น ม.1-3 ได้เข้าค่ายทำกิจกรรม วิทย์ศาสตร์และคณิตศาสตรฺ์ ณ หาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 สี คือ สีฟ้า สีเหลือง และ สีชมพู กิจกรรมที่ทำ เช่น ล่าขุมทรัพย์ ตอบปัญหาคณิต- วิทย์   วาดรูป การประดิษฐ์ว่าว พัฒนาพื้นที่โดยรอบหาดบางสัก อื่นๆอีกมากมาย นักเรียนทุกคนต่างได้รับความสนุกสนานและความรู้ ประสบการณ์กลับไปอย่างครบถ้วน

This slideshow requires JavaScript.

 


คลิปวีดีโอ ละครสั้น (Skit) นักเรียน MEP SENA งาน Southern EP House 2011